Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Darovací smlouva na finanční dar

 

uzavřená podle § 628 a následujících občanského zákoníku

 

                                                            I.

                                           SMLUVNÍ STRANY

 

 

 

 

 

 

                     ………………………………………………………………

 

(dále jen „dárce“)

 

a

       

                 ……………………………………......................

                                               (dále jen „obdarovaný)

 

 

PŘEDMĚT SMLOUVY

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanččástky ve výši……..,- Kč,

 slovy:

 

 

určené pro pomoc, péči a další aktivity …………….Benešovým. Hrazení jejich současných i budoucích potřeb, výdajů a služeb spojených s jejich postižením.

 

 2. Výše uvedená částka bude převedena na účet, č.účtu:

var.symb. ( IČ )  do 10 dnů od podpisu této smlouvy

 

 3. Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně.

 

 

4. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se poskytnutou částku použít pouze v souladu se svými cíli a posláním, tzn. na podporu pomoci postiženým dětem. V případě, že byl dar poskytnut na přesně vymezený účel, zavazuje se obdarovaný použít jej pouze k účelu, k němuž byl poskytnut.

 

5. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení bodu 4. této smlouvy.

 

6 Obdarovaný může na základě rozhodnutí dar vrátit dárci v případě, že dárce nepřiměřeným způsobem zasahuje do činnosti obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré jméno.

 

7. Darovací smlouva slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

 

8. Další smluvní ujednání …………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom, a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

 

 

 

                                                                                               dne

 

 

 ………………………………………………….        ………………………………………….

za dárce